Ký kết giao ước thi đua giữa Công đoàn và Chính quyền và triển khai đăng ký mô hình Dân vận khéo tại Trung tâm Khai Thác Hạ tầng

  18/01/2017

Hình: Đ/c Huỳnh Văn Thành (Giám đốc Trung tâm Khai thác Hạ tầng) và đ/c Phan Hữu Cảnh (Chủ tịch Công đoàn Cơ sở thành viên Trung tâm) ký kết giao ước thi đua giữa Chính quyền và Công đoàn

Ngày 28 tháng 12 năm 2016, tại Hội nghị Công chức – Viên chức năm 2017, đ/c Huỳnh Văn Thành (Giám đốc Trung tâm Khai thác Hạ tầng) và đ/c Phan Hữu Cảnh (Chủ tịch Công đoàn Cơ sở thành viên Trung tâm) đã ký kết giao ước thi đua giữa Chính quyền và Công đoàn, phát động toàn thể CC,VC-LĐ của Trung tâm thực hiện trong năm 2017 như sau:

BẢN GIAO ƯỚC THI ĐUA

Giữa chính quyền và Công đoàn CSTV Trung tâm Khai thác Hạ tầng năm 2017

Năm 2017, Trung tâm Khai thác hạ tầng tiếp tục tập trung hoàn thiện tổ chức, nhân sự nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị đúng với chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng quản lý và khai thác hạ tầng Khu Nông nghiệp Công nghệ cao hiện hữu tại Củ Chi, trong đó, đơn vị phấn đấu phát triển hoạt động tham quan, tham quan – hướng nghiệp gắn với hình thành mô hình du lịch sinh thái nông nghiệp tại Khu NNCNC; tiếp tục triển khai công tác tự thực hiện chăm sóc cây xanh, cảnh quan Khu NNCNC đạt chất lượng, hiệu quả, làm tiền đề cho việc tổ chức tự thực hiện tại các dự án Khu NNCNC khác của Thành phố và phát triển công tác tư vấn trong tương lai; tham gia tích cực và đạt hiệu quả trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng phát triển các Khu NNƯDCNC của Thành phố.

Năm 2017 cũng là năm bước vào giai đoạn giữa nhiệm kỳ (2014-2019) của CĐCSTV Trung tâm KTHT với các yêu cầu đổi mới cụ thể hơn, thiết thực hơn về phương thức tổ chức, vận động CCVCLĐ và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong tổ chức Công đoàn, nhằm góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng đội ngũ CCVCLĐ lớn mạnh và tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Giao ước thi đua giữa Chính quyền và Công đoàn CSTV Trung tâm KTHT sẽ là bản cam kết để hai tổ chức cùng tập hợp, vận động, đoàn kết CCVCLĐ và CĐV Công đoàn thực hiện mục tiêu chung “Xây dựng đội ngũ CCVCLĐ Trung tâm KTHT phát triển toàn diện; tích cực, chủ động trong các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo và phong trào thi đua yêu nước , đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đơn vị, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh”.

Trên cơ sở đó, Giám đốc Trung tâm Khai thác Hạ tầng và Chủ tịch CĐCSTV Trung tâm Khai thác Hạ tầng thống nhất ký kết Giao ước thi đua trong năm 2017, như sau:

I. Nội dung giao ước thi đua

1. Thực hiện 02 công trình thi đua:

+ Chính quyền phấn đấu hoàn thành xây dựng “Điểm sinh hoạt tham quan hướng nghiệp tại Khu NNCNC Củ Chi hiện hữu”, đưa vào hoạt động khai thác du lịch sinh thái nông nghiệp trong năm 2018.

+ Công Đoàn phối hợp Chi đoàn thực hiện công trình “Xây dựng vườn cây ăn quả, vườn gấc trở thành điểm tham quan, học tập, thực hành trong hoạt động tham quan, tham quan – hướng nghiệp”, tạo nguồn thu cho hoạt động Đoàn thể.

2. Chính quyền quyết tâm thực hiện mục tiêu “Tăng năng lực tự chủ tài chính” của đơn vị từ đơn vị do ngân sách nhà nước đảm bảo 100% kinh phí hoạt động trở thành đơn vị tự chủ một phần kinh phí hoạt động.

3. Công đoàn vận động CCVCLĐ tích cực tham gia phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” và thực hiện “Dân vận khéo” tại đơn vị:

+ Mỗi phòng chức năng đăng ký ít nhất 01 sáng kiến gắn với nhiệm vụ được giao.

+ Mỗi Tổ Công đoàn đăng ký ít nhất 01 sáng kiến/giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn hoặc tạo nguồn thu cho hoạt động Công đoàn.

+ Chính quyền và Công đoàn đăng ký ít nhất 01 mô hình/công trình “Dân vận khéo”/mỗi tổ chức.

4. Vận động CCVCLĐ thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”:

+ 100% CCVCLĐ đăng ký nội dung cụ thể học tập và làm theo Bác.

+ Thường xuyên bình chọn, biểu dương các gương điển hình tại đơn vị.

5. Thực hiện đạt các danh hiệu thi đua năm 2017:

+ Đơn vị đạt Tập thể Lao động xuất sắc.

+ Ít nhất 01 phòng chức năng đạt Tập thể lao động xuất sắc.

+ 100% phòng chuyên môn đạt Tập thể Lao động tiến tiến.

+ Trên 95% viên chức lao động đạt Lao động tiên tiến.

+ 15% trên tổng số Lao động tiên tiến đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở.

+ Công đoàn đạt vững mạnh.

II. Giao ước về trách nhiệm thực hiện:

1. Trách nhiệm của chính quyền:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch, các giải pháp thực hiện bán sát chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với nội dung thi đua năm 2017 của đơn vị và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

- Lãnh đạo, quản lý, điều hành và đôn đốc các phòng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; kịp thời khắc phục những hạn chế của các phòng, bộ phận, từng VC-LĐ nhằm xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh;

- Đảm bảo thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với VC-LĐ theo quy định Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ đã ban hành; Phối hợp cùng với Công đoàn tổ chức chăm lo đời sống vật chất tinh thần choVC-LĐ của đơn vị ngày càng tốt hơn;

- Phát huy quyền làm chủ tập thể của CCVCLĐ; thực hiện có hiệu quả thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

- Phối hợp cùng với Công đoàn tổ chức thực hiện và hoàn thành các nội dung thi đua năm 2017;

- Thực hiện chế độ khen thưởng, kỷ luật công minh, đúng quy định đối với mọi trường hợp, mọi CCVCLĐ.

2. Trách nhiệm của Công đoàn:

- Tổ chức, phát động các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong VC-LĐ và công đoàn viên.

- Vận động VCLĐ chấp hành tốt nội quy đơn vị, các văn bản và quy định của Nhà nước trên các lĩnh vực có liên quan; cùng với chính quyền tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật có liên quan đến VCLĐ.

- Cùng với chính quyền chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của VC-LĐ và Công đoàn viên; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động phù hợp khác thu hút toàn thể CCVCLĐ tham gia; thể hiện tốt vai trò là cầu nối giữa chi ủy chi bộ, chính quyền với CCVCLĐ.

- Cùng Hội đồng thi đua khen thưởng của Trung tâm xem xét, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và đánh giá các phong trào thi đua của CCVC-LĐ để có hình thức khen thưởng, biểu dương xứng đáng, kịp thời.

3. Trách nhiệm của công chức, viên chức, lao động:

- Tích cực, chủ động trong rèn luyện và phát triển năng lực cá nhân; rèn luyện đạo đức, tác phong, ý thức tổ chức, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm để có thể tham gia tốt nhất vào mọi hoạt động của đơn vị và Công đoàn.

- Thường xuyên, tích cực đóng góp ý kiến xây dựng đơn vị, phát huy sáng kiến, cải tiến nội dung, phương pháp làm việc để thực hiện nhiệm vụ được giao và tham gia vào các nội dung thi đua một cách hiệu quả nhất.

- Thực hành tiết kiệm, cùng Lãnh đạo Trung tâm và BCH Công đoàn tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ góp phần vào việc tăng thu nhập, cải thiện đời sống CC,VC-LĐ của Trung tâm.

- Thực hiện tốt việc xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất; có tinh thần tương thân, tương trợ, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống.

Chính quyền và Công đoàn CSTV Trung tâm Khai thác Hạ tầng kêu gọi toàn thể CCVCLĐ của đơn vị đoàn kết, nỗ lực thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và nội dung giao ước thi đua năm 2017 giữa Chính quyền và Công đoàn.

Trong quý I-2017, Chi bộ, Chính quyền và hai đoàn thể của Trung tâm cũng đã triển khai đăng ký mô hình Dân vận khéo năm 2017 với các mô hình sau:

  • - Mô hình 1+… của Chi bộ Trung tâm Khai thác Hạ tầng: Mỗi đảng viên đăng ký hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 01 đảng viên hoặc VCLĐ trong đơn vị khắc phục khó khăn, hạn chế trong công tác, trong rèn luyện và trong cuộc sống để cùng tiến bộ và công tác tốt hơn.
  • - Mô hình “Liên kết các Tổ, Đội, cá nhân làm công tác bảo vệ trong Khu NNCNC đề tăng năng lực đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho Khu NNCNC” của Trung tâm Khai thác Hạ tầng: Đội Bảo vệ Khu làm nòng cốt kết nối với các Tổ, Đội và lực lượng Bảo vệ của các đơn vị trong Khu chủ động và sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công tác bảo vệ, nhằm xây dựng môi trường Khu NNCNC an ninh, an toàn.
  • - Công trình “Vận động các đơn vị trong Khu thực hiện đăng ký đổ rác và phân loại rác tại nguồn; đảm bảo không đốt rác trong Khu” của Trung tâm Khai thác Hạ tầng: 100% đơn vị trong Khu thực hiện đăng ký đổ rác và phân loại rác tại nguồn; không còn đơn vị đốt rác trong Khu, nhằm góp phần xây dựng môi trường Khu NNCNC xanh, sạch, đẹp, an toàn.
  • - Công trình “Vận động VCLĐ mỗi quý viết 01 tin/bài để đăng website của Trung tâm” của Công đoàn và Chi đoàn Trung tâm Khai thác Hạ tầng: 100% VCLĐ của Trung tâm truy cập website của Trung tâm mỗi ngày và có tin, bài tham gia website mỗi quý; cập nhật kịp thời, đầy đủ thông tin về hoạt động của Trung tâm và Khu NNCNC đưa lên website./.

Bình luận

Tin tức mới

Thông tin liên hệ

Trung Tâm Khai thác Hạ tầng

* Lầu 11, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: (028)3.8628.775

* Ấp 1, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (028)3.7990.788
Fax: (028)3.7990.639
Email: ttktht.ahtp@tphcm.gov.vn
Bản đồ

Hình Ảnh

Lượt truy cập
  • 3
  • 226
  • 560,546